Τμήμα διοικήσεως

Τμήμα οικονομικών

Τμήμα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

Τμήμα παιδείας και αθλητισμού