Σκοπός – Λειτουργία

Σκοπός και λειτουργία των χώρων Άθλησης είναι:

α. Η υποστήριξη του Μαζικού Αθλητισμού

β. Η υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού

γ. Η υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού και Εργοστασιακού Αθλητισμού.

δ. Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών  εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού Επιπέδου και  φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.