Δήλωση προσβασιμότητας

Η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά, δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)» που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον διαδικτυακό τόπο https://www.ykpaaplagada.gr/.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο ιστότοπος συμμορφώνεται μερικώς προς το πρότυπο EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) (Άρθρα 41 του ν.4727/2020 και 6 της Οδηγίας (EE) 2016/2102). Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο, υπάρχουν ορισμένες εικόνες που δεν συνοδεύονται από εναλλακτικό κείμενο ή και συνοδευτικό κείμενο. Επίσης, ορισμένα στοιχεία μέσα στις σελίδες δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς ως προς τα επίπεδα χρωματικής αντίθεσης, ενώ ο χρήστης δεν μπορεί να πλοηγηθεί σε ορισμένες σελίδες, χωρίς τη χρήση ποντικιού ή με αποκλειστική χρήση πληκτρολογίου.

Στον ιστότοπο, έχει ενσωματωθεί το Widget προσβασιμότητας της υπηρεσίας UserWay, που τροφοδοτείται από έναν ειδικό διακομιστή προσβασιμότητας (προσφέροντας μία σειρά λειτουργιών προς χρήση για άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας). Επίσης έχει ενσωματωθεί το Widget προσβασιμότητας ιστότοπου της υπηρεσίας Responsive Voice Text to Speech που μία σειρά λειτουργιών προς χρήση για άτομα με προβλήματα ακοής. Με τα συγκεκριμένα Widget, επιλύονται τα περισσότερα θέματα προσβασιμότητας για το Level AA του WCAG 2.1.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα και με την χρήση των Wave Evaluation Tool και Aceit.

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την 17-02-2024.

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου https://www.ykpaaplagada.gr/ μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται σε σημείο περιμετρικά της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του. Επίσης όταν επιλεχθεί ένα κείμενο ή το ποντίκι αιωρείται πάνω από έναν σύνδεσμο του ιστοτόπου, αυτομάτως ενεργοποιείται η εκφώνησή τους.

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παρ. 3 του άρ. 37 του ν. 4727/2020, εξαιρείται το περιεχόμενο των ιστοτόπων τρίτων. Αυτή η περίπτωση αφορά σε ιστοτόπους τρίτων φορέων εκτός του https://www.ykpaaplagada.gr/, που είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Το γραφείο οργάνωσης και Πληροφορικής της υπηρεσίας μας, μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου και της εφαρμογής, πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν.

Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο στον ιστότοπο και την εφαρμογή πλήρως προσβάσιμα, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας για να μας επισημαίνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή για να ζητήσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα μη προσβάσιμα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β’, παρ. 4 του άρ. 42 και στην παρ. 1 άρ. 45 ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Η επικοινωνία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τα ανωτέρω γίνεται:

  • μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας https://mindigital.gr/contact,

  • εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, T.K. 101 63 Αθήνα.

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση των συναφών αιτημάτων είναι η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής (e-mail: strategy@mindigital.gr).

Διαδικασία εκτέλεσης

Η απάντηση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).