Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά και της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.

Ο Δήμος Λαγκαδά προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά και της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 277.237,11 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 313.277,93).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 197336) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 31/07/2023 και ώρα 16:00.

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του/των τμήματος/των που συμμετέχουν, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.