Πρακτική άσκηση σπουδαστών, στις δομές της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. Δήμου Λαγκαδά.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του [...]