ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά,

επαναπροκηρύσσει
την παραχώρηση της χρήσης κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. της Τ.Κ. Ξυλόπολης της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο ΝΠΔΔ του Δήμου Λαγκαδά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της χρήσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ της ΤΚ Ξυλόπολης.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

 • α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
 • β) πολύτεκνοι, και
 • γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.      

Η ανωτέρω θέσεις των κυλικείων θα διατεθούν σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή τέλους 100,00 € μηνιαίως ήτοι 1200 € ετησίως, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών.

Η θέση θα παραχωρηθεί στους δικαιούχους με μόνο το εισοδηματικό κριτήριο. Αν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι έχουν το ίδιο χαμηλότερο εισόδημα, τότε μεταξύ τους θα γίνει κλήρωση από το Ν.Π.Δ.Δ.

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλικείων γίνεται για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Διεύθυνση

του Ν.Π.Δ.Δ., τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στην κα Λιάντζη Γεωργία (2394020323), από 28/12/2018 μέχρι 03/01/2019 τα εξής δικαιολογητικά:

Άτομα με Αναπηρία,

 • α. Αίτηση.
 • β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • δ.Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
 • ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Λαγκαδά
 • στ. ΥΔ περί γνώσης και αποδοχής των όρων λειτουργίας των κυλικείων όπως καθορίστηκαν στην υπ’ αριθμ. 62/2016 απόφαση του ΔΣ της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Πολύτεκνοι

 • α. Αίτηση.
 • β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • δ. Πιστοποιητικό σε ισχύ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
 • ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Λαγκαδά
 • στ. ΥΔ περί γνώσης και αποδοχής των όρων λειτουργίας των κυλικείων όπως καθορίστηκαν στην υπ’ αριθμ. 62/2016 απόφαση του ΔΣ της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π, τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Πολεμιστές Κύπρου

 • α. Αίτηση.
 • β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
 • ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Λαγκαδά
 • στ. ΥΔ περί γνώσης και αποδοχής των όρων λειτουργίας των κυλικείων όπως καθορίστηκαν στην υπ’ αριθμ. 62/2016 απόφαση του ΔΣ της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., τροποποιήθηκαν και ισχύουν

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Μπορείτε να δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

 

 

Ακολουθήστε μας στο FB

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.